Poučenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: JUMP soft a.s.
IČO: 46117491
So sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava, SR
Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č. 5273/B
(ďalej len ako „JUMP“).

Účelom tohto dokumentu je informovať o spôsobe akým JUMP nakladá s osobnými údajmi, ktoré o Vás eviduje, o Vašich právach pri spracúvaní Vašich osobných údajoch a prípadne o podmienkach, za ktorých JUMP-u dávate svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Tento dokument sa týka:

  • Uchádzačov o zamestnanie

JUMP postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je JUMP, ktorého kontaktné a identifikačné údaje sú uvedené v záhlaví. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás prosím kontaktujte na adrese gdpr@jump-soft.com .

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je nábor zamestnancov, teda výberové konanie na zamestnanca JUMP-u.

Doba uchovávania Vašich osobných údajov je do doby ukončenia výberového konania na zamestnanca, najneskôr do 3 mesiacov odo dňa poskytnutia osobných údajov. Vaše osobné údaje môže JUMP spracúvať aj dlhšiu dobu v prípade, ak mu bol Vami poskytnutý súhlas na zaradenie do databázy uchádzačov o zamestnanie za účelom výberového konania v prípade uvoľnenia pracovnej pozície. Doba uchovávania Vašich osobných údajov je v tomto prípade 3 roky. Po tomto období budete z databázy automaticky vyradený a Vaše údaje vymazané.

Ak budete vybratý na obsadenie pracovnej pozície, JUMP bude uchovávať Vaše osobné údaje v osobnej zložke aj naďalej a uzatvorí s Vami pracovnú zmluvu, ktorá bude právnym titulom na spracúvanie Vašich osobných údajov.

Sprostredkovateľom JUMP-u je spoločnosť DanubiaTel., so sídlom Borská 6, 81841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2922/B., ktorá pre JUMP vykonáva pracovnoprávnu a personálnu agendu.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom nasledovné práva. Pre uplatnenie Vašich práv nás kontaktujte na gdpr@jump-soft.com

Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od JUMP-u potvrdenie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo požadovať od JUMP-u, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od JUMP-u, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

  • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
  • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
  • sa Vaše osobné údaje získali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od JUMP-u, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov ak:

  • spracúvanie osobných údajov je nezákonné;
  • JUMP už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov až do doby kým JUMP overí, či oprávnené dôvody z jeho strany prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo požadovať od JUMP-u:

  • aby Vám poskytol osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
  • aby preniesol Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane profilovania. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Práva iniciovať konanie o ochrane osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste udelili súhlas/výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov o spôsobe uplatnenia Vašich práv nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť

Všetky osobné údaje a iné dáta, ktoré JUMP zhromažďuje a spracúva, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto údajov.

Bez ohľadu na všetky opatrenia k zabezpečeniu bezpečnosti prenášaných dát, ktoré JUMP prijme je potrebné mať na pamäti, že prenos dát cez verejnú sieť internetu ani akékoľvek ukladanie elektronických dát nemôže byť 100% bezpečné.