Poučenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: JUMP soft a.s.
So sídlom: Landererova 12, 811 09 Bratislava, SR

⁠Zapísaná: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vl. č. 5273/B

IČO: 46117491

(ďalej len ako „JUMP“).

Účelom tohto dokumentu je informovať o spôsobe akým JUMP nakladá s osobnými údajmi, ktoré o Vás eviduje, o Vašich právach pri spracúvaní Vašich osobných údajoch a prípadne o podmienkach, za ktorých JUMP-u dávate svoj súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov. Tento dokument sa týka:

 • Zamestnancov zamestnaných na základe pracovnej zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, dohody o brigádnickej práce študenta, obchodnej alebo inej zmluvy, na základe ktorej vykonávate prácu alebo poskytujete svoje služby pre JUMP v aktuálnom znení (ďalej len „Zmluva“).
 • Obchodných Zmlúv uzatvorených medzi JUMP-om a inou právnickou osobou, ktorej štatutárnym orgánom, vedúcim pracovníkom, zamestnancom, subdodávateľom ste Vy ako Dotknutá osoba, na základe ktorej poskytujete svoje služby prostredníctvom tejto právnickej osoby.

JUMP postupuje pri spracúvaní osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Poučenie o spracúvaní osobných údajov

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je JUMP, ktorého kontaktné a identifikačné údaje sú uvedené v záhlaví. V prípade akýchkoľvek otázok, dotazov alebo žiadostí týkajúcich sa ochrany osobných údajov nás prosím kontaktujte na adrese gdpr@jump-soft.com.

Spracúvanie osobných údajov na základe uzatvorenej zmluvy a pri plnení zákonných povinností

JUMP o Vás získal osobné údaje pred uzatvorením Zmluvy ako aj v priebehu trvania Vášho pracovného alebo iného zmluvného vzťahu s JUMP-om. V závislosti od typu Zmluvy môže ísť predovšetkým o nasledovné osobné údaje:

 • Vaše meno a priezvisko;
 • Adresa trvalého pobytu, prípadne prechodného pobytu (resp. korešpondenčnej adresy);
 • Dátum narodenia a rodné číslo;
 • Telefónne číslo a emailovú adresu;
 • Údaje o Vašom bankovom účte;
 • Údaje týkajúce sa Vášho sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia;
 • Údaje o Vašej mzde a iných odmenách;
 • Údaje o Vašej kvalifikácií, vzdelaní (vrátane titulu) a predchádzajúcich pracovných pozíciách;
 • Údaje o Vašom osobnom stave (slobodný, ženatý/vydatá);
 • Údaje o Vašich deťoch, manželovi/manželke (mená a dátumy narodenia), údaj o návšteve školy dieťaťa;
 • Údaje z potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce;
 • Údaje z dochádzkového systému;
 • Údaje získané z pracovných emailových adries a iných správ zasielaných alebo prijímaných prostredníctvom pracovných počítačov, mobilných zariadení a ďalších pracovných pomôcok;
 • Vašu podobizeň a zvukové a obrazové záznamy Vašej osoby.

Rozsah spracúvaných osobných údajov je daný najmä typom Zmluvy a rozsahom povinností JUMP-u, ktoré vyplývajú z tejto Zmluvy alebo zákonných povinností.

Právnym základom pre spracúvanie týchto osobných údajov je najmä:

 • plnenie Zmluvy uzatvorenej medzi Vami a JUMP-om alebo medzi právnickou osobou a JUMP-om, ktorú zastupujete, ďalej tiež vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na základe Vašej žiadosti (napr. v prípade žiadosti o zamestnanie, príprave zmluvnej dokumentácie a pod.);
 • plnenie našich zákonných povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich so zamestnávaním, vedením mzdovej agendy, vedením účtovníctva a podobne;
 • náš oprávnený záujem na tomto spracúvaní;
 • Váš súhlas so spracúvaním tých osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu.

JUMP bude Vaše osobné údaje používať na nasledovné účely:

 • evidencie zamestnancov spoločnosti a evidencie pracovníkov a zmluvných partnerov spoločnosti v systémoch JUMP-u;
 • výkon práce a plnenie všetkých záväzkov zamestnávateľa (v prípade zamestnancov a pracovníkov na dohodu);
 • plnenie povinností JUMP-u zo Zmluvy;
 • hodnotenia pracovníkov, poskytovania benefitov a realizácie interného výberového konania;
 • prevádzka moderných informačných a pracovných systémov potrebných pre efektívnu prácu (prevádzka pracovných zariadení a systémov na personalizovaný login pracovníka);
 • evidencie dochádzky pracovníkov JUMP;
 • zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany majetku JUMP-u;
 • plnenia zákonných povinností v oblasti pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia, sociálnej ochrany alebo verejného zdravotného poistenia a iných zákonných povinností;
 • uplatňovanie nárokov a obrana pred nárokmi;

JUMP bude využívať Vaše osobné údaje za nasledovným účelom len na základe Vášho Súhlasu so spracovaním OÚ:

 • poskytnutia osobných údajov tretím osobám pri poskytovaní benefitov alebo v súvislosti s inými programami, ktoré nie sú zákonnou povinnosťou JUMP-u (napr. organizátorom, ktorí zabezpečujú organizáciu teambuildingu, hotelom, prevádzkovateľom športových zariadení a pod.);
 • zverejnenia Vašej fotografie na webovej stránke JUMP-u alebo iných vhodných pracovných materiáloch ako súčasť pracovného kontaktu na Vás;
 • Zverejnenia Vašej fotografie z firemných akcií JUMP-u na jeho webovej stránke alebo jeho účtoch na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram, Google+ a pod.);

Zodpovedáte za správnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov, ktoré ste poskytli JUMP-u a JUMP sa bude na správnosť, úplnosť a pravdivosť týchto osobných údajov spoliehať. Ak sa JUMP dozvie alebo zistí, že ktorékoľvek osobné údaje, ktoré o Vás eviduje nie sú správne, úplné alebo pravdivé, JUMP zabezpečí ich opravu alebo vymazanie.

Ak dôjde k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, oznámte túto zmenu bez zbytočného odkladu Vášmu vedúcemu pracovníkovi alebo kontaktnej osobe poverenej riešením otázok ochrany osobných údajov v spoločnosti JUMP v zmysle organizačnej štruktúry spoločnosti.

Vaše osobné údaje získané pri uzatváraní Zmluvy medzi Vami a JUMP-om budú uschované po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného Zmluvou a po skončení tohto zmluvného vzťahu po dobu nevyhnutnú k naplneniu účelu spracúvania a k splneniu zákonných povinností JUMP-u. Po tomto období budú Vaše údaje vymazané.

Štandardne neposkytujeme Vaše osobné údaje mimo Európsky hospodársky priestor. V niektorých prípadoch poskytneme Vaše osobné údaje našim klientom, pre ktorých budete vykonávať v mene JUMP-u svoju prácu či služby. Títo klienti sa môžu nachádzať aj mimo Európsky hospodársky priestor. V takomto prípade vždy poskytneme len úplne základné a nevyhnutné osobné kontaktné údaje.

Poučenie o prítomnosti kamier na pracovisku a o spracúvaní osobných údajov získaných kamerami

Týmto ako zamestnanec JUMP-u beriete na vedomie, že na Vašom pracovisku sa nachádzajú kamery so záznamom, ktoré monitorujú vstupy a únikové východy. Na prítomnosť kamier upozorňuje piktogram pred vstupom do prevádzkových priestorov.

Kamerové záznamy sa vyhotovujú za účelom oprávneného záujmu, ktorým je:

 • ochrany Vášho majetku a majetku JUMP-u v týchto priestoroch ako aj;
 • ochrany zdravia a bezpečnosti Vás a ďalších pracovníkov, klientov a návštevníkov JUMP-u.

Záznamy sa uschovávajú po dobu 30 dní. V prípade, že záznam bude potrebné uchovať z dôvodu prešetrenia incidentu alebo je nutnosť jeho uchovania pre potreby orgánov činných v trestnom konaní či iných oprávnených osôb, tak po dobu kým neodpadne takýto dôvod na ich spracúvanie.

JUMP nevyužíva kamerový systém na monitorovanie zamestnancov na ich pracovných pozíciách, či v priestoroch, kde by mohlo dôjsť k narušeniu ich súkromia.

Sprístupňovanie Vašich osobných údajov

JUMP je oprávnený poskytnúť osobné údaje na spracúvanie svojim sprostredkovateľom, ktoré pre JUMP dodávajú svoje služby, najmä externým partnerom, ktorí pre JUMP zabezpečujú poskytovanie služieb vedenia mzdovej a účtovnej agendy, právnym poradcom, audítorom, ekonomickým poradcom, dodávateľom systémov evidencie dochádzky zamestnancov, dodávateľom kamerového systému, dodávateľom služieb zvyšovania kvalifikácie zamestnancov a iným.

JUMP zabezpečí, aby tieto osoby (sprostredkovatelia) osobné údaje spracúvali len na základe zmluvy a aby dodržiavali pri spracúvaní Vašich osobných údajov pokyny JUMP-u ako aj podmienky GDPR, zákona o ochrane osobných údajov v platnom znení a iných právnych predpisov.

Sprostredkovateľom JUMP-u, ktorý vykonáva pre JUMP vedenie mzdovej, účtovnej a pracovno-právnej agendy je spoločnosť DanubiaTel, a.s., so sídlom Borská 6, 841 04 Bratislava, IČO: 35 831 545, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 2922/B.

JUMP tiež sprístupňuje Vaše osobné údaje:

 • ak taká povinnosť vyplýva z platných právnych predpisov, najmä na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní, súdov, iných orgánov verejnej moci alebo iných oprávnených osôb;
 • pri napĺňaní účelu vyplývajúceho z pracovno-právneho, či iného zmluvného vzťahu;
 • klientom JUMP-u, pre ktorých budete vykonávať za JUMP svoju prácu či poskytovať služby;
 • tretím stranám, napr. organizátorom, ktorí zabezpečujú organizáciu teambuildingu, hotelom, prevádzkovateľom športových zariadení a pod. a to len na základe Vášho súhlasu;
 • na marketingové účely vo forme Vašej fotografie alebo videozáznamu (napr. fotografie a videá z firemných dní, z marketingových aktivít spoločnosti, zo spoločných teambuildingov a pod.) zverejnených v prevádzkových priestoroch JUMP-u, na jeho webovom sídle či účtoch na sociálnych sietiach a to len na základe Vášho súhlasu.

Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov

Ako dotknutá osoba máte vo vzťahu k spracúvaným osobným údajom nasledovné práva. Pre uplatnenie Vašich práv nás kontaktujte na gdpr@jump-soft.com.

Právo na prístup k údajom

Máte právo požadovať od JUMP-u potvrdenie o tom, či sa Vaše osobné údaje spracúvajú a žiadať o sprístupnenie týchto osobných údajov.

Právo na opravu

Máte právo požadovať od JUMP-u, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a so zreteľom na účel spracúvania osobných údajov aj právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie

Máte právo požadovať od JUMP-u, aby bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú ak:

 • už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali;
 • ste odvolali svoj súhlas s ich spracúvaním a ak neexistuje iný právny základ pre ich spracúvanie;
 • sa Vaše osobné údaje získali nezákonne.

Právo na obmedzenie spracúvania

Máte právo požadovať od JUMP-u, aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov ak:

 • spracúvanie osobných údajov je nezákonné;
 • JUMP už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebujete ich Vy na uplatnenie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 • ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov až do doby kým JUMP overí, či oprávnené dôvody z jeho strany prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Vás.

Právo na prenosnosť osobných údajov

Máte právo požadovať od JUMP-u:

 • aby Vám poskytol osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte;
 • by preniesol Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ale len v prípade, že právnym základom pre ich spracúvanie je Váš súhlas alebo plnenie zmluvy a zároveň spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať

Máte právo namietať, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, so spracúvaním Vašich osobných údajov vrátane profilovania. Na základe Vašej námietky vyhodnotíme, či s ohľadom na Vašu konkrétnu situáciu, prevažuje ochrana Vášho oprávneného záujmu, Vašich práv a slobôd nad našimi oprávnenými záujmami, ktoré sledujeme spracúvaním Vašich osobných údajov alebo ak oprávneným dôvodom je preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie našich právnych nárokov.

Práva iniciovať konanie o ochrane osobných údajov

Máte právo iniciovať konanie o ochrane osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo iným dozorným orgánom v mieste bydliska.

Právo na odvolanie súhlasu

Ak ste udelili súhlas/výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Podrobnejšie informácie o spracúvaní osobných údajov o spôsobe uplatnenia Vašich práv nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov.

Bezpečnosť 

Všetky osobné údaje a iné dáta a údaje, ktoré JUMP zhromažďuje a spracúva, sú chránené primeranými technickými prostriedkami a bezpečnostnými postupmi, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu alebo zneužitiu týchto údajov.

Kontaktná osoba

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prosím kontaktujte:
email: gdpr@jump-soft.com