Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pravidlá pre získavanie, zhromažďovanie, ukladanie, uchovávanie, používanie, šírenie a zabezpečenie osobných údajov.

Otázky a pripomienky k tomuto dokumentu prosím zasielajte na gdpr@jump-soft.com

1.Prevádzkovateľ:

subjekt, ktorý spracúva osobné údaje dotknutej osoby.

JUMP soft, a.s.
Landererova 12, 
811 07 Bratislava

IČO: 46 117 491

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 5273/B

(ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“ alebo „JUMP")

2. Dotknutá osoba:

všetky fyzické osoby, ktorých osobné údaje Prevádzkovateľ spracúva.

Jedná sa o:

 • zamestnancov a ich blízke osoby;
 • bývalých zamestnancov a ich blízke osoby;
 • uchádzačov o zamestnanie;
 • dodávateľov, odberateľov a zmluvných partnerov;
 • návštevníkov webovej stránky Prevádzkovateľa;
 • návštevníkov sociálnych sietí prevádzkovaných Prevádzkovateľom;
 • návštevníkov sídla Prevádzkovateľa vybaveného kamerovými systémami so záznamom.

(ďalej aj ako „Dotknutá osoba“)

3.Vymedzenie používaných pojmov:

Osobné údaje:  

sú akékoľvek údaje, ktoré slúžia na priame alebo nepriame identifikovanie Dotknutej osoby. Za osobný údaj sa považuje titul, meno, priezvisko, kontaktné informácie, pracovná pozícia, fotka, či podobizeň na kamerovom systéme, lokalizačné údaje. Za osobné údaje sa taktiež považujú i údaje špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu Dotknutej osoby.

Spracúvanie osobných údajov:  

vykonávanie operácií alebo súboru operácií s osobnými údajmi, počnúc ich získavaním až po likvidáciu. Patrí do toho získavanie, zhromažďovanie, šírenie, zaznamenávanie, usporadúvanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, preskupovanie, kombinovanie, premiestňovanie, využívanie, uchovávanie, blokovanie, likvidácia, ich cezhraničný prenos, poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie. 

Sprostredkovateľ:  

je osoba poverená Prevádzkovateľom, ktorá v jeho mene spracúva osobné údaje. 

Informačný systém:

je systém, v ktorom sa na vopred vymedzený alebo ustanovený účel systematicky spracúva súbor osobných údajov prístupných podľa určených kritérií. Príkladom je dochádzkový systém.

GDPR:

pod GDPR sa rozumie Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zákon o ochrane osobných údajov:

je zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Cookies:

sú malé textové súbory, ktoré webový server umiestňuje do Vášho počítača pri prezeraní niektorých stránok. Používajú sa na ukladanie údajov o Vás a Vašich nastaveniach, takže webový server ich nemusí požadovať opakovane. Urýchli sa tým načítavanie stránky a optimalizuje užívateľská skúsenosť. JUMP používa len tie funkčné a technické cookies, ktoré sú bezprostredne potrebné na samostatné fungovanie web stránky, preto sa Váš súhlas s ich používaním nevyžaduje.

Profilovanie:  

automatizované spracovanie osobných údajov za účelom vyhodnotenia určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby. Príkladom je analýza týkajúca sa výkonu fyzickej osoby, zdravia, záujmov atď. JUMP automatizované spracovanie osobných údajov vrátane profilovania nevykonáva.

Kamerový systém verejných priestorov:

kamerový systém so záznamom umiestený v sídle Prevádzkovateľa správcom budovy za účelom monitorovania verejných priestorov pre účely ochrany zdravia a majetku na základe oprávneného záujmu. Na prítomnosť kamier sú zamestnanci a návštevníci budovy upozornení piktogramom kamery pri vstupe do budovy.

Kamerový systém prevádzkových priestorov:  

kamerový systém so záznamom umiestený v prevádzkových priestoroch Prevádzkovateľa monitorujúci vstupy a únikové východy za účelom ochrany zdravia a majetku na základe oprávneného záujmu. Kamerový systém  JUMP nevyužíva na monitorovanie zamestnancov na pracovných miestach alebo iných priestoroch, kde by mohlo dôjsť k narušeniu súkromia Dotknutých osôb. Na prítomnosť kamier sú zamestnanci a návštevníci Prevádzkovateľa upozornení piktogramom kamery pri vstupe do priestorov.

Facebook/Instagram:

JUMP je spolu-prevádzkovateľom firemného profilu na sociálnych sietiach Facebook a Instagram. Spoločnosť Facebook využíva ukladanie cookies do Vášho zariadenia. Viac informácii o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Facebook nájdete na stránke. Taktiež by sme Vás chceli informovať, že akékoľvek údaje spracúvané prostredníctvom Facebooku budú interne v rámci Facebooku prenášané do serverov spoločnosti Facebook umiestnených po celom svete a to na základe mechanizmu EU-US Privacy Schield.

LinkedIn:

JUMP je prevádzkovateľom firemného profilu na sociálnej sieti LinkedIn. Sociálna sieť LikedIn využíva ukladanie cookies do Vášho zariadenia. Prevádzkovateľ tejto sociálnej siete má prijaté vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov, ktoré nájdete na stránke. Taktiež by sme Vás chceli informovať, že akékoľvek údaje spracúvané prostredníctvom LinkedIn budú interne v rámci sociálnej siete prenášané do serverov spoločnosti LinkedIn umiestnených po celom svete a to na základe mechanizmu EU-US Privacy Schield.

4. Vaše práva:

ceníme si Vašu dôveru a zodpovedne pristupujeme k zaisteniu a dodržiavaniu Vašich práv. Všetky práva viete uplatniť cez komunikáciu s Prevádzkovateľom spôsobom uvedeným nižšie.

Právo na prístup k údajom:

ako Dotknutá osoba máte právo prístupu k Vašim osobným údajom. Môžete získať kópie osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, získať potvrdenie o tom, či Vaše údaje sú spracúvané alebo nie.

Právo na opravu:

ako Dotknutá osoba máte právo žiadať Prevádzkovateľa o opravu Vašich osobných údajov ak sú nesprávne alebo neúplné.

Právo na vymazanie:

ako Dotknutá osoba máte právo za určitých podmienok požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. Ak výmaz nie je možný, Prevádzkovateľ Vás informuje o dôvodoch prečo údaje vymazať nemôže.

Právo na obmedzenie spracúvania:

ako Dotknutá osoba máte právo za určitých podmienok požiadať o obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov. Ak výmaz nie je možný, Prevádzkovateľ Vás informuje o dôvodoch prečo spracúvanie údajov obmedziť nemôže.

Právo na prenosnosť údajov:

ako Dotknutá osoba máte právo od Prevádzkovateľa získať svoje osobné údaje a preniesť ich ďalšiemu prevádzkovateľovi. Spoločnosť JUMP soft, a.s. uskutoční prenos výhradne na písomnú žiadosť Dotknutej osoby.

Právo namietať:

ako Dotknutá osoba máte právo u Prevádzkovateľa namietať proti spracúvaniu osobných údajov.

Právo odvolať súhlas:

ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe súhlasu/výslovného súhlasu máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov:

ako Dotknutá osoba máte právo podať návrh, sťažnosť či podnet Úradu na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220. Viac informácií o postupe nájdete tu.

5. Ako uplatniť svoje práva u Prevádzkovateľa:

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi:

 • poštou na adresu JUMP-u: Landererova 12, 811 09 Bratislava;
 • mailom na adresu gdpr@jump-soft.com;
 • osobne v sídle firmy: Landererova 12, 811 09 Bratislava;
 • Prostredníctvom online formulára umiestneného na webovom sídle JUMP-u.

Prevádzkovateľ sa zaväzuje Vašu žiadosť zaevidovať a bez zbytočného odkladu, najneskôr do 1 mesiaca od prijatia žiadosti informovať žiadateľa o prijatých opatreniach. Táto lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o 2 mesiace berúc do úvahy komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. O predĺžení lehoty musí Prevádzkovateľ žiadateľa informovať najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s odôvodnením.

Komunikácia bude prebiehať spôsobom zvoleným žiadateľom, vo všeobecnosti spôsobom akým bola žiadosť podaná, ak žiadateľ neurčí inak.

JUMP vybavuje žiadosti bezplatne avšak ak je žiadosť Dotknutej osoby neopodstatnená alebo opakovaná JUMP môže požadovať primeraný administratívny poplatok, či odmietnuť konať.

6. Prečo spracúvame osobné údaje:

spracovanie osobných údajov je nevyhnuté na to, aby sme boli schopní plniť si povinnosti a úlohy pre nás vyplývajúce z a na základe

 • všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • zmluvných a predzmluvných vzťahov;
 • oprávnených záujmov, ktoré sledujeme;
 • súhlasu alebo výslovného súhlasu Dotknutej osoby.

7. Na aké účely spracúvame osobné údaje:

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na účely plnenia našich zákonných povinností ako zamestnávateľa, na účely plnenia našich zmluvných a predzmluvných povinností voči klientom, za účelom plnenia našich povinností vyplývajúcich zo všeobecných právnych predpisov.

Podrobnejšie informácie o účeloch spracúvania osobných údajov, právnych základoch spracúvania a dobe uchovávania vedieme v Zázname o spracovateľských činnostiach prístupnom na požiadanie.

8. Kto môže mať prístup k osobným údajom:

k osobným údajom Dotknutej osoby, ktoré spracúva Prevádzkovateľ, môžu mať prístup okrem poverených zamestnancov Prevádzkovateľa i sprostredkovatelia, ktorých určil Prevádzkovateľ. Prevádzkovateľ sa pravidelne ubezpečuje, že spracovanie osobných údajov týmito subjektami prebieha v súlade so zásadami ochrany osobných údajov. Jedná sa o:

 • dodávateľov mzdových a účtovných služieb;
 • dodávateľov IT služieb;
 • poskytovateľov právnych, poradenských či vzdelávacích služieb;
 • správcov kamerových systémov v sídle Prevádzkovateľa.

Osobné údaje budú poskytnuté na vyžiadanie i:

 • orgánom verejnej moci;
 • orgánom činným v trestnom konaní.

9. Cezhraničný prenos dát:

Cezhraničný prenos osobných údajov našich zamestnancov ako Dotknutých osôb do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) a medzinárodnej organizácii všeobecne neuskutočňujeme.

Uskutočňujeme však cezhraničný prenos osobných údajov vybraných zamestnancov alebo zmluvných partnerov do celého sveta za účelom napĺňania predmetu nášho podnikania. Predmetom cezhraničného prenosu sú len bežné kontaktné osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa. Nikdy neuskutočňujeme cezhraničný prenos osobitných kategórií osobných údajov.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie vrátane identifikácie krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Avšak, niektorí z príjemcov môžu mať umiestnené serveri mimo EÚ (Google, LinkedIN, Facebook). Tieto servery môžu byť umiestnené po celom svete. Spoločnosti so sídlom v USA, ktoré majú prístup k osobným údajom sú certifikované podľa systému ochrany súkromia tzv. Private Schields a považujú sa za spoločnosti zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany.

10. Ochrana osobných údajov:

Ako Prevádzkovateľ dbáme na dodržiavanie zabezpečenia osobných údajov tak, aby sme minimalizovali riziko ich zneužitia, či znehodnotenia. Za týmto účelom sme prijali primerané technické, organizačné a bezpečnostné opatrenia.

Prístup k osobným údajom majú len oprávnené osoby alebo sprostredkovatelia, ktorí sú poučení o zásadách ochrany osobných údajov. Dokumenty obsahujúce osobné údaje sa nachádzajú v uzamykateľných skriniach, vstup do priestorov Prevádzkovateľa je monitorovaný kamerovým systémom a chránený vstupom na čipovú kartu. Technické zariadenia sú zabezpečené heslami a chránené antivírusovými programami. Implementovali sme a neustále udržiavame bezpečnostnú normu ISO 27 001. Naši zamestnanci sú školení a certifikovaní v oblasti ochrany dát.

Prevádzkovateľ ihneď rieši každý bezpečnostný incident týkajúci sa osobných údajov v súlade s internými smernicami. V prípade, že je pravdepodobné, že incident bude mať za následok vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, vždy o tom informuje Dotknutú osobu a oznámi jej, aké opatrenia prijal na nápravu. O každom incidente sa spíše záznam. O každom závažnom incidente sa informuje Úrad na ochranu osobných údajov SR.

11. Bližšie informácie pre Dotknuté osoby:

12. Záverečné informácie:

Zmeny podmienok ochrany súkromia:

ochrana osobných údajov pre nás nie je jednorázovou záležitosťou. Informácie, ktoré sme Vám povinní vzhľadom na naše spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si vyhradzujeme právo kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, ak zmeníme tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dáme do pozornosti, napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

Vlastník dokumentu: JUMP soft, a.s.
Dátum poslednej aktualizácie: 22.7.2021